گلوله های آلومینیایی

yyyyyyy

گلوله آلومینایی

1920 1176 apa

گلوله آلومینایی جهت سایش و همگن­سازی مخلوط مواد اولیه سرامیکی از قبیل بدنه­های کاشی، چینی، لعاب و رنگ­های سرامیکی به کار می­رود.

باید توجه داشت که در انتخاب گلوله­های سرامیکی وزن مخصوص (دانسیته) و سختی آنها مهم می­باشد. مقدار شارژ گلوله آلومینایی در داخل بالمیل به ابعاد گلوله­ها و حجم بالمیل بستگی دارد.

معمولا گلوله و لاینر داخل بالمیل از یک جنس انتخاب می­شوند.